Dodies
Dabā!

Unikāla arhitektūra
Kristietības pirmsākumi

Dodies
Dabā!

Dodies
Pastaigā

Pause

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas

Ogres ieleja, dabas parks

 

Ogres ieleja kopumā ir starp bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai nozīmīgākajām neregulētu upju ielejām Latvijā biotopu dažādības un savdabības dēļ. Te konstatēti 11 ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi, no kuriem 5 ir prioritāri (nogāžu un gravu meži, parkveida pļavas, sugām bagātas atmatu pļavas, sugām bagātas vilkakūlas pļavas, pārmitri platlapju meži), kā arī vienlaikus 15 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Viena no nedaudzajām vietām, kur sastopami Latvijā ļoti reti biotopi – parkveida pļavas un jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju krastos, upju straujteces. Sastopamas vairākas tieši Ogres ielejai raksturīgas retas augu sugas (augstais gaiļpiesis, daudzgadīgā mēnesene), kā arī daudzas Latvijā retas īpaši aizsargājamas augu sugas. Konstatētas vairākas Eiropas direktīvas pielikumos iekļautās augu un dzīvnieku sugas.

 

 

 


Ogres Zilie kalni, dabas parks

 

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas parks „Ogres Zilie kalni” – atrodas Ogres novada Ogres pilsētā un Ikšķiles novadā.  Teritorijas platība ir 312 ha.

Dabas parks dibināts 2004. gadā. 2004. gadā „Ogres Zilie kalni” iekļauti arī NATURA 2000 teritoriju tīklā. Aizsardzības statuss noteikts, lai aizsargātu Ogres Zilo kalnu osu grēdu, tai raksturīgās dabas vērtības un  īpatnējo ainavu, vienlaikus nodrošinot arī teritorijas rekreācijas un izglītojošo resursu izmantošanu. 2004. gadā izstrādāts šīs potenciālās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Dabas aizsardzības plāns (2004–2010. gadam).

Nozīmīgākās teritorijas dabas vērtības ir Latvijā retais  ģeomorfoloģiskais un ģeoloģiskais veidojums – osu grēda ar tai raksturīgo specifisko biotopu un sugu kompozīciju un īpatnējo rekreatīvi augstvērtīgo ainavu.

 

 

 


Vērenes gobu un vīksnu audze, dabas liegums

 

Vērenes gobu un vīksnu audzes dabas liegums atrodas Ogres rajona Madlienas pagastā, Ogres kreisajā krastā. Liegums izveidots, lai aizsargātu un saglabātu Latvijā reti sastopamās gobu un vīksnu audzes.Liegums veidots reti sastopamo gobu un vīksnu audžu un Ogres upes vecupju aizsardzībai un saglabāšanai. Nogāzes pakājē izplūst gruntsūdeņi, veidojot avoksnājus un pārmitras augtenes. Pļavās daudz retu augu sugu. Sastopams baltmuguras un vidējais dzenis.

Vērenes gobu un vīksnu audzes dabas liegums sākotnēji izveidots 1977. gadā kā Vērenes gobu audzes botāniskais liegums 35 ha platībā. 1987. gadā, izdalot Vērenes gobu un vīksnu audzes botānisko liegumu, tā platība bija 30 ha. 

 

 


Lieli Kangari, dabas liegums

 

zcilākais osa valnis Latvijā, kura relatīvais augstums 27 m (78 m vjl.), 60-100 m plats. Savdabīga veģetācija, retas augu sugas. Teritorijā ietilpst arī L. Kangaru ezers un Lielkangaru purvs. Konstatēta ES Biotopu direktīvas suga - dzeltenā dzegužkurpīte. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - neskarti augstie purvi, purvaini meži, skujkoku meži uz osiem.

 

 


Vērenes purvi, dabas liegums

 

Nozīmīga augsto purvu, ieplaku purvos un purvainu mežu aizsardzības teritorija. Liegumā ietilpst 3 augsto purvu teritorijas: Zimaites, Sivenīcas un Jeiskas purvi, kurus vienu no otra atdala purvaini priežu meži, kā arī lapkoku un jauktu koku meži.

 

 


Ogres dolomītu krauja, dabas piemineklis

 

Ogresgala pagastā pie bijušās kartona fabrikas 3.58 ha aizņem aizsargājams ģeoloģisks objekts – Ogres dolomītu krauja. Tā sasniedz 4 m augstumu un no ģeoloģiskā viedokļa ir unikāls dabas objekts ar paleontoloģisku nozīmi, jo tajā konstatētas dažādu seno jūras bezmugurkaulnieku un fosilo zivju atliekas.

Visērtāk dolomītu krauju  apskatīt no Ogres pretējā – labā krasta pie zema ūdens līmeņa.

 


 

Trešdiena, 21. februāris
Eleonora, Ariadne

1188 karte
visitogre.lv logo

Turpmāk tūrisma jaunumus un informāciju par Ogri lasiet www.visitogre.lv.