Dodies
Dabā!

Unikāla arhitektūra
Kristietības pirmsākumi

Dodies
Dabā!

Dodies
Pastaigā

Pause

Publiskie iepirkumi 2012

SLĒPOŠANAS TRASES

IZBŪVE UN REKONSTRUKCIJA

DABAS PARKĀ „OGRES ZILIE KALNI”

SASKAŅĀ AR TEHNISKO PROJEKTU

Iepirkuma identifikācijas Nr. OIPA OITAA 2012/1

Paziņojums par plānoto līgumu - www.iub.gov.lv

Kontaktpersona: PA OITAA direktore Ieva Skutule,

Ogre, Brīvības 12a,

info@latvijascentrs.lv

t.29491685

Nolikums

Tehniskais projekts

1.sējums

2.sējums

3.sējums

4.sējums

Labojumi

Tāme

Labojumi 18.01.2013.

Tāme

Elektroapgāde1

Elektroapgāde2

Šķērsgriezums1

Šķērsgriezums2

 

Publiskā iepirkuma (Nr.OIPA OITAA 2012/1) piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana.

OITAA informē par atklāta konkursa „Slēpošanas trases izbūve un rekonstrukcija dabas parkā „Ogres Zilie kalni” saskaņā ar tehnisko projektu” piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu sakarā ar veiktajām izmaiņām tehniskajā projektā.

Pretendentu piedāvājumi iesniedzami līdz 2013.gada 6.februārim plkst.10.00. Piedāvājumu atvēršanas datums - 2013.gada 6.februāris plkst.10.00.

 

 

Saskaņā ar saņemto Iepirkumu uzraudzības biroja 2013.gada 25.janvāra vēstuli Nr.4-1.1/364 par A/S „A.C.B.” iesniegumu un Publisko iepirkumu likuma 83.panta 51.daļu, ir atcelta piedāvājumu atvēršanas sanāksme 2013.gada 6.februārī pl.10:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts.

Par precizēto piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas sanāksmes datumu informācija tiks sniegta pēc Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma pieņemšanas. 

 

 

Atbilde uz jautājumu Nr.1

 

1. Kādas ir plānotās izmaksas slēpošanas trases izbūvei un rekonstrukcijai?
 

Saskaņā ar izvēlēto iepirkuma procedūru (atklāts konkurss atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.pantam) izmaksas slēpošanas trases izbūvei un rekonstrukcijai ir plānotas virs 120 000 Ls bez PVN. Pretendentiem jāņem vērā, ka saskaņā ar konkursa nolikuma 4.3.22.punktu tāmēs ir jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra tehnoloģiskā procesa prasībām.

02.01.2013.

 

Atbilde uz jautājumiem Nr.2

 

1. Konkursa Nolikuma 4.punkta „Iesniedzamie dokumenti” 4.3.9.apakšpunkta kolonnā nr.1 kā viens no atbildīgajiem speciālistiem norādīts „speciālists (eksperts) vides pārvaldības pasākumu jautājumos” un tā paša apakšpunkta kolonnā Nr.3 minēts, ka nepieciešams iesniegt „atbildīgo speciālistu atbilstošu sertifikātu kopijas”. Lūdzam precizēt, kāda veida pieredze un/vai izglītība un/vai sertifikāts iepriekš minētajam speciālistam (ekspertam) ir nepieciešami?

 

Nolikuma 4.3.9.punktā minētajam speciālistam (ekspertam) nav noteiktas konkrētas prasības izglītībai. Tiks pieņemti jebkura veida izglītības apliecinājumi. Galvenais nosacījums ir, lai uzņēmumā būtu norīkots speciālists vides jomā. Pretendentam jāievēro, ka, piedāvājumā iekļaujot speciālista CV un izglītības dokumenta kopiju, tas uzņemas atbildību, ka konkrētais speciālists spēs nodrošināt būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā (būvmateriālu transportēšana, atkritumu apsaimniekošana utml.).

 

 

2. Konkursa Nolikuma 4.punkta „Iesniedzamie dokumenti” 4.3.8.apakšpunkta kolonnā nr.1 ir norādīts, ka „Pretendenta rīcībā esošo apgrozāmo līdzekļu apmērs un/vai pretendentam pieejamie finanšu līdzekļi kredītlīnijas ietvaros ir vismaz 100% apmērā no pretendenta piedāvājuma cenas” un kolonnā nr.2 „Kredītiestādes apliecinājums vai attiecīgas profesionālā riska apdrošināšanas sabiedrības pierādījumi, ka pretendentam ir atbilstošs saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi”. Vai par iepirkuma kvalifikācijas prasībām atbilstošu tiks uzskatīts kredītiestādes apliecinājums par to, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tad Pretendentam nepieciešamības gadījumā tiks piešķirta kredītlīnija Līguma ietvaros paredzēto darbu izpildei (100% apmērā no pretendenta piedāvājuma cenas)?

 

Jā, šāds kredītiestādes apliecinājums tiks uzskatīts par atbilstošu prasībām.

 

 

3. Vai Pretendents konkursa Nolikuma 4.punkta „Iesniedzamie dokumenti” 4.3.13. un 4.3.14.apakšpunktu prasību nodrošināšanā (attiecībā uz ISO 9000, ISO 14001 un/vai EMAS vai ekvivalenti sertifikāti) drīkst balstīties uz apakšuzņēmēju attiecīgajiem dokumentiem?

 

Nē, pretendentam jāiesniedz savi sertifikāti vai ekvivalenti dokumenti saskaņā ar 4.3.13. un 4.3.14.punktā minēto.

 

 

4. Lūdzam precizēt, kādi dokumenti iesniedzami par apakšuzņēmējiem, uz kuru pieredzi kvalifikācijas prasību izpildei Pretendents balstās?

 

Par apakšuzņēmējiem, uz kuru pieredzi kvalifikācijas prasību izpildei pretendents balstās, ir jāiesniedz visi vai daļa no dokumentiem (atkarībā no konkrētās situācijas), kas minēti 4.3.9. un 4.3.12.punktā – atbildīgo speciālistu CV, sertifikāti un tehnikas saraksts.

Ja apakšuzņēmēja darba apjoms pārsniedz 20% no kopējā piedāvājuma apjoma, tad par viņu papildus ir jāiesniedz visa dokumentācija, kas minēta nolikuma 4.3.1.-4.3.7.punktos (līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā par apakšuzņēmēju būs jāiesniedz arī VID izziņa, kas apliecina, ka apakšuzņēmējam nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus).

Par visiem apakšuzņēmējiem jāiesniedz nolikuma 4.3.15.punktā minētā informācija (tabula saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.4 formu Nr.2).

07.01.2013

 

 

Atbilde uz jautājumu Nr.3

 

3. Tehniskajā projektā trūkst 3.Inženierrisinājumu daļas – „ELT-3 Elektroapgaismes aprēķina shēma”, kas saturā norādīta kā 41.lapa. Savukārt 41.lapā ir norāde „Ekonomikas daļa”. Lūdzam nodrošināt pieeju iztrūkstošajai ELT-3 Elektroapgaismes aprēķina shēmai."

 

ELT-3 Elektroapgaismes aprēķina shēma

07.01.2013

 

 

 

Atbilde uz jautājumiem Nr.4

 

1. Konkursa dokumentācijai pievienotās tāmes sadaļā Apgaismojums pozīcijā Nr.2 ir norādīts darbu veids – Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam ar darbu daudzumu 156 gabali. Taču pozīcijas Nr.27., 28., 29., un 30. kuras ir saistītas ar apgaismojuma stabu uzstādīšanu darbu daudzums ir 56 gabali. Tas pats attiecas arī uz Apgaismojuma tāmes sadaļu Materiāli, kur pozīcijas Nr. 21., 22., un 23. norādītais darbu apjoms ir 56 gabali. Mūsuprāt darbu apjomi šīm pozīcijām ir neatbilstoši.

 

Darbu apjoms apgaismes stabiem un bedres rakšanai un aizbēršanai apgaismojuma balstam ir 56 gabali.

 

2. Konkursa dokumentācijai pievienotās tāmes sadaļā Apgaismojums pozīcijām ar darbu nosaukumu Mehānismu izmaksas (mērvienība – st.) un Balstu transports (mērvienība – t/km) nav norādīti darbu apjomi. Korektu aprēķinu veikšanai lūdzam norādīt konkrētus darbu apjomus, vai arī šīs pozīcijas izslēgt no darbu daudzuma saraksta un tām paredzētās izmaksas likt pretendentiem iekļaut citās tāmes pozīcijās, kas saistītas ar šiem darbiem.

 

Pozīcijas Mehānismu izmaksas un Balstu transports izslēgtas no darbu daudzumu saraksta. Pretendentiem šie darbi jāizvērtē un jāiekļauj attiecīgajās tāmes pozīcijās.

11.01.2013.

 

 

Atbilde uz jautājumu Nr.5

1. Koka gājēju un riteņbraucēju aizsargnorobežojuma uzstādīšana paradzēta 1,1m dziļā bedrē, kuru paradzēts aizpildīt ar blietētu granti un laukakmeņiem. Vai iespējams cits risinājums koka gājēju un riteņbraucēju aizsargnorobežojum stabu nostiprināšanai gruntī? Piemēram, izrakt 0.6 m dziļu bedri, iedzīt stabu 0.5m dziļumā, piebetonēt 0.3 m un atlikušo piebērt ar esošo grunti.

 

Šada analoga risinajuma rezultātā var sakrāties ūdens virs izveidotās betona kārtas, kas laika gaita veicinās koka gājēju un riteņbraucēju aizsargnorobežojuma stabu sapūšanu. Tas var nenotikt garantijas laikā (2 gadi), bet pēc 5-6 gadiem tas ir iespējams. Projektētājs nepiekrīt šadam analogam risinājumam.

14.01.2013.

 

 

Atbilde uz jautājumu Nr.6

1. Darbu daudzumu sarakstā EXCEL formātā nav norādīti darbu daudzumumi materālu sadaļā sekojošiem materiāliem:

 1.  Pozīcija Nr. 8 TA-KTAb-2029-630 ar 63 kVA jaudas transformatoru (hermētisks ar to aizsardzību un vizuālu kontroli ar veltņiem ±2x2,5%, 11 sl.gr., Co/Bk), 20kV slēgiekārta CCCF Safe Ring ABB, 20kV kabelis N2XSY-24-3x(1x35), RSTI-5854-CEE01+SMOE-62872, pašpatēriņa sadalne, NSL3P3 līste, NSL3P2 līstes, TSC-2 strāvmaiņi.
 2.  Pozīcija Nr. 9 Dziļurbuma elektrods, L=12m,  Ø 40 mm.

 

Darbu daudzumi norādīti tāmē elektroapgādes daļā (2.1)

21.01.2013.

 

Atbilde uz jautājumiem Nr.7

 1. 1. Salīdzinot darba apjomus, kuri doti PDF formātā un EXCEL formātā būtiski atšķiras :
 2. Darba nosaukums

  Excel fails

   

  PDF fails

   

  Starpība

   

  Ogre

  Ikšķile

  Kopā

   

   

  DARBU APJOMI

   

   

   

   

   

   

   

   

  26

  ZS drošinātāja uzstādīšana

  gb.

  20,00

   

  12,00

  45,00

  57,00

   

  -37,00

  27

   

  Betona pamatnes montāža gatavā bedrē

  gb.

  56,00

   

  35,00

  121,00

  156,00

   

  -100,00

   

  28

   

  Apgaismes balsta montāža betona pamatnē

  gb.

  56,00

   

  35,00

  121,00

  156,00

   

  -100,00

  29

   

  Konsoles montāža apgaismes balstā

  gb.

  56,00

   

  31,00

  121,00

  152,00

   

  -96,00

  30

   

  Gaismekļa montāža apgaismes balstā

  gb.

  56,00

   

  35,00

  121,00

  156,00

   

  -100,00

   

   

  Komutācijas darbi apgaismes balstā

  kompl

  56,00

   

  35,00

  121,00

  156,00

   

  -100,00

   

   

  Balstu izvadāšana trasē

  gb.

  56,00

   

  35,00

  121,00

  156,00

   

  -100,00

   

  MATERIĀLI

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

   

  Kabeļa galu apdares ar kurpēm (4-35), EPKT 0015

  gab.

  125,00

   

  40,00

  274,00

  314,00

   

  -189,00

  17

   

  Gaismeklis ar (MH) spuldzi CDO-TT, 70W, “PHILIPS”

  kompl

  56,00

   

  35,00

  121,00

  156,00

   

  -100,00

  18

   

  Cinkota tērauda konisks stabs H=6,0m

  gab.

  56,00

   

  31,00

  121,00

  152,00

   

  -96,00

  20

   

  L veida konsole (H=1,5m; L=1,0m), leņķis 15 grādi

  gab.

  20,00

   

  31,00

  121,00

  152,00

   

  -132,00

  21

   

  Betona pamatne stabam ar gumijas blīvi, P-1.3

  gab.

  56,00

   

  35,00

  121,00

  156,00

   

  -100,00

  22

   

  Spaiļu bloks

  kompl.

  56,00

   

  35,00

  121,00

  156,00

   

  -100,00

  23

   

  Automātslēdzis, 220V, C 6A

  gab.

  56,00

   

  35,00

  121,00

  156,00

   

  -100,00

 

 1. 2. Jūsu mājas lapā publicētajā atbildē Nr.4 uz jautājumiem norādīts, ka nepieciešams izbūvēt 56 apgaismes balstus, savukārt, Excel variantā Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam montāžas darbi paredzēti visa projekta ietvaros, t.i., paredzēts izbūvēt 156 balstus. Ko darīt ar kabeļgaliem un galu apdarēm, kurus ir paredzēts montēt neiekļautajos 100 balstos ?

 

 1. 3. Kabeli NYY-J 3x1,5 paredzēts montēt apgaismojuma balstos ar kopējo garumu 1244 metri, pēc atbildes tiek secināts, ka uz vienu 6m augstu balstu ir paredzēti vidēji 22 metri kabeļa NYY-J 3x1,5. Šāds materiālu izlietojums uz vienu balstu nav adekvāts.

 

 1. 4. Tāmes Excel variantā nesakrīt darbu daudzumi un materiālu daudzumi šādiem darbiem:
  1. Darbu pozīcijā Nr.21 Kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares ar kabeļkurpēm montāža paredzēta 314 komplektiem, savukārt materiālu sadaļā pozīcijā Nr. 10 Kabeļa galu apdares ar kurpēm (4-35), EPKT 0015 ir norādīts 125 gabali.
  2. Darbu pozīcijā Nr. 29 Konsoles montāžas darbi paredzēti apgaismes balstā 56 gabali, savukārt materiālu sadaļā pozīcijā Nr. 20 L veida konsole (H=1,5m; L=1,0m), leņķis 15 grādi ir norādīti 20 gabali.
  3. Lūdzam precizēt darbu un materiālu apjomus.

 

Sakarā ar neprecizitātēm, ir veiktas izmaiņas tehniskajā projektā, lūdzam skatīt mājas lapā 18.01.2013. ievietotos precizējumus.

24.01.2013.

 

 

Atbilde uz jautājumu Nr.8

1. Konkursa dokumentācijai pievienotās tāmes sadaļā Apgaismojums pozīcijā Nr.3 ir norādīts darbu veids – Bedres rakšana un aizbēršana 0.4kV savienojuma uzmavai ar darbu daudzumu 4 gabali, tāpat arī pozīcijai Nr.10(Apgaismojumu tāmes sadaļā Materiāli) ir norādīts darbu veids – Savienojuma uzmavas POLJ-01/4X150-240 ar darbu daudzumu 4 kompl. Taču pozīcija Nr.24 ar norādīto darbu veidu – Kabeļu no 150 līdz 240 mm2 savienojuma uzmavu montāža ar darbu daudzumu 40 kompl. Mūsuprāt, darbu apjomi šīm pozīcijām ir neatbilstoši.

 

Apjoms precizēts! Pozīcija Nr.24 ar darbu veidu - Kabeļu no 150 līdz 240 mm2 savienojuma uzmavu montāžas darbu daudzums ir 4 kompl.

30.01.2013.

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                I.Skutule

 

 

Trešdiena, 21. februāris
Eleonora, Ariadne

1188 karte
visitogre.lv logo

Turpmāk tūrisma jaunumus un informāciju par Ogri lasiet www.visitogre.lv.