Dodies
Dabā!

Unikāla arhitektūra
Kristietības pirmsākumi

Dodies
Dabā!

Dodies
Pastaigā

Pause

Publiskie iepirkumi 2013

Koka skatu torņa

un kāpņu izbūve zemes gabalā

„Dubkalna ezera meži”,

Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā,

saskaņā ar tehnisko projektu

Iepirkuma identifikācijas Nr. OIPA OITAA 2013/2

Paziņojums par plānoto līgumu - www.iub.gov.lv

Kontaktpersona: PA OITAA direktore Ieva Skutule,

Ogre, Brīvības 12a,

info@latvijascentrs.lv

t.29491685

 

Prasības

Tehniskais projekts_Vispārējā daļa

Tehniskais projekts

 

 

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 15. jūlijs pulksten 17.00

 

Publiskā iepirkuma Nr. OIPA OITAA 2013/2 rezultāti

 

Ņemot vērā piedāvājumu atbilstību vērtēšanas kritērijam: viszemākā cena un atbilstība prasībām, 2013.gada 22.jūlijā komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Jaunmāja” (reģ.nr. 40003706622, Nīcgales iela 33-19, Rīga, LV-1035) par koka skatu torņa un kāpņu izbūvi zemes gabalā „Dubkalna ezera meži”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, līgumcena Ls 56 754,00.

 

Līdz 2013.gada 15.jūlijam iesniegti šādi piedāvājumi:

Nr.p.k.

Pretendents

Piedāvājuma cena (bez PVN), Ls

1.

SIA „Jaunmāja”

56 754,00

2.

SIA „R.bau”

59 978,74*

 

*SIA „R.bau” piedāvājumā iepirkuma komisija ir labojusi aritmētisku kļūdu: kļūdaini aprēķināta peļņa (8%) (4084,07 Ls vietā jābūt 3461,08 Ls), līdz ar to arī piedāvājuma kopējā summa ir kļūdaina - 59 978,74 Ls vietā jābūt 59 355,75 Ls.

 

 

Atbilde uz jautājumu Nr.1

 

Nolikuma 1. punktā minēts, ka Pretendentam pēdējo 5 gadu laikā jābūt pieredzei vismaz 2 koka skatu torņu izbūvē ar augstumu vismaz 25 metri. Lūgums apstiprināt, ka, vērtējot Pretendentu pieredzi, vērā tiks ņemta arī pieredze koka skatu torņu, ar augstumu vismaz 25 metri, rekonstrukcijā.

 

Netiks ņemta vērā pieredze torņu rekonstrukcijā, nepieciešams, lai pretendents būtu veicis izbūvi.

09.07.2013.

 

 

Atbilde uz jautājumu Nr.2

 

Vai  iepirkuma Nr. OIPA OITAA 2013/2 „Koka skatu torņa un kāpņu izbūve zemes gabalā „Dubkalna ezera meži”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, saskaņā ar tehnisko projektu" finanšu piedāvājums jāizstrādā uz pēc Tehniskā projekta sastāvā izstrādātas tāmes formas vai darbu apjomu saraksta pamata, jeb vai šie dokumenti Tehniskā projekta sastāvā nav izstrādāti, un to izstrāde jāveic  Pretendentam?

 

Pretendentam jāiesniedz būvniecības izmaksas aprēķinu (tāmes) par visu būvdarbu tehniskajā projektā norādīto apjomu, ņemot vērā Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasības.

 

10.07.2013.

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                I.Skutule

 


 

SLĒPOŠANAS TRASES

IZBŪVE UN REKONSTRUKCIJA

DABAS PARKĀ „OGRES ZILIE KALNI”

SASKAŅĀ AR TEHNISKO PROJEKTU

Iepirkuma identifikācijas Nr. OIPA OITAA 2013/1

Paziņojums par plānoto līgumu - www.iub.gov.lv

Kontaktpersona: PA OITAA direktore Ieva Skutule,

Ogre, Brīvības 12a,

info@latvijascentrs.lv

t.29491685

 

Nolikums

Tehniskais projekts

1. sējums

2. sējums

3. sējums

Tāme

 

Pretendentu piedāvājumi iesniedzami līdz 2013.gada 2.aprīlim plkst.10.00. Piedāvājumu atvēršanas datums - 2013.gada 2.aprīlis plkst.10.00

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                I.Skutule

 

Trešdiena, 21. februāris
Eleonora, Ariadne

1188 karte
visitogre.lv logo

Turpmāk tūrisma jaunumus un informāciju par Ogri lasiet www.visitogre.lv.